Algemene Voorwaarden

Red Spot bv – Algemene voorwaarden

 

 

1        Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de offerte, de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Red Spot gesloten overeenkomsten.

1.2.    Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig (tenzij anders vermeld). Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3.    Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (inclusief per e-mail) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Red Spot een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Red Spot eerst nadat deze schriftelijk door Red Spot zijn bevestigd.

1.4.    Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Red Spot wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Red Spot, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

2        De uitvoering van de overeenkomst

2.1     Red Spot zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Voor zover noodzakelijk zal Red Spot de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2     De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Red Spot mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3     Een door Red Spot opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. De opdrachtgever dient Red Spot in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4     Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Red Spot.

2.5     Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Red Spot, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Red Spot zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6     Klachten dienen zo spoedig mogelijk, ten laatste tien werkdagen na factuurdatum en in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Red Spot te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3        Inschakelen van derden

3.1     Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, dan wel de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, of elke andere verrichting die kadert in de opdracht van Red Spot, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Red Spot, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2     Indien Red Spot op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Indien gewenst kan Red Spot namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3     Indien bij de uitvoering van de opdracht Red Spot volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, blijven jegens de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Red Spot van toepassing, in die mate dat geen verdere garantie verstrekt zal worden met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten dan bepaald in de algemene voorwaarden van de toeleverancier.

 

4        Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1     Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het merkenrecht en het auteursrecht- toe aan Red Spot. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Red Spot daartoe bevoegd. Deze uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom kunnen door Red Spot aan de opdrachtgever onder andere worden overgedragen door hiervan vermelding te doen op de factuur.

4.2     Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3     Red Spot is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Red Spot hierom verzoekt zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de Red Spot en het jaar van de eerste openbaarmaking, of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Red Spot/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

4.4     Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Red Spot tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Red Spot, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5     Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Red Spot jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

5        Gebruik en licentie

5.1     Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Red Spot, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit het recht betreft van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan wordt de overeengekomen bestemming geacht beperkt te zijn tot het eerste gebruik en de eerste oplage.

5.2     De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Red Spot niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Red Spot recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Red Spot een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3     Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen (waaronder zijn betalingsverplichtingen) uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

5.4     Red Spot heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

6        Honorarium en bijkomende kosten

6.1     Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Red Spot voor de uitvoering van de opdracht maakt, integraal voor vergoeding in aanmerking.

6.2     Indien Red Spot door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, of door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Red Spot, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de tussen Red Spot en de opdrachtgever overeengekomen honorariumtarieven.

6.3     Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Red Spot na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Red Spot te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of 100 euro afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

7        Betaling

7.1     Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Red Spot nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de rente zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro excl. BTW.

7.2     Red Spot heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3     De opdrachtgever verricht de aan Red Spot verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Red Spot heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

7.4.    Bij aanvang van de opdracht wordt 30% reeds gefactureerd en betaald binnen 8 werkdagen. Het basisbedrag waarop dit percentage wordt berekend is gebaseerd op een voorlopige raming en is niet gelijk aan het honorarium dat na beëindiging van de opdracht in totaal zal zijn aangerekend.

7.5     Indien de verbintenis van Red Spot in overeenstemming met artikels 4 en 5 een overdracht van eigendom uitmaakt blijven de geleverde producten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten, hoe dan ook exclusieve eigendom van Red Spot tot op het moment van de gehele betaling door de Opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in het voordeel van Red Spot gaat het risico daarentegen onmiddellijk over op de opdrachtgever.

 

8         Opzegging en beëindiging van de overeenkomst

8.1     Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2     Indien de overeenkomst door Red Spot wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Laattijdige betaling van de facturen van Red Spot worden in dit verband beschouwd als een toerekenbare tekortkoming. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Red Spot redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3     De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Red Spot op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4     Zowel Red Spot als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Red Spot het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen.

8.5     In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Red Spot zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Red Spot ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Red Spot vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6     Wanneer de werkzaamheden van Red Spot bestaan uit het éénmalig uitvoeren van een welbepaalde opdracht, is de overeenkomst tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, afgesloten voor bepaalde tijd, namelijk tot en met voltooiing van deze opdracht. Een overeenkomst van bepaalde tijd kan slechts worden beëindigd met inachtneming van de schadevergoeding zoals bepaald in artikel 8.3.

Wanneer de werkzaamheden van Red Spot bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst van onbepaalde tijd kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

9        Garanties en vrijwaringen

9.1     Red Spot garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2     De opdrachtgever vrijwaart Red Spot of door Red Spot bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3     De opdrachtgever vrijwaart Red Spot voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10      Aansprakelijkheid

10.1   Red Spot is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2   Red Spot is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Red Spot aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Red Spot voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3   Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Red Spot of de bedrijfsleiding van Red Spot -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Red Spot voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 45.000 euro en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Red Spot uitkeert.

10.4   Elke aansprakelijkheid vervalt verjaart door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van het feit waarvoor Red Spot aansprakelijk wordt gehouden, ten laatste één jaar nadat de opdracht is voltooid.

10.5   De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Red Spot niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

11      Overige bepalingen

11.1   Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Red Spot gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2   Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3   De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.

11.4   Op de overeenkomst tussen Red Spot en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Red Spot en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het Antwerps arrondissement.